El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Letra V

v. f. pundie guaranímeicha ipúva hérava ve.

va. v. Oho, reho.

vaca. f. Vaka. cuero de v. Vakapi.

vacación. f. Pytu’u, tekorei, ñemba’apo’ỹ, ára pytu’u.

vacante. adj. Nandi, tekorei, rei.

vaciado, da. adj. Nandi, nandipyre, monandipyre.

vaciar. tr. Monandi, ñohẽ, hekuavo. 2. prnl. Ñehẽ.

vacilación. f. Vava, py’aheta.

vacilante. adj. Vava, ku’e, py’aheta.

vacilar. intr. Vava, ku’e.

vacío, a. adj. Nandi. 2. m. Pa’ũ. completamente v. Nandi vera.

vacuna. f. Pohã mba’asy mombiaha.

vacunar. tr. Hasymombia, pohano ani ñanderasy.

vacuno, na. adj. Vaka rehegua.

vacuo, cua. adj. Nandi.

vadear. tr. Hasa y.

vado. m. Y hasaha.

vagabundear. intr. Tavahu, iko rei, kundaha.

vagabundo, da. adj. Tekorei, opyta’ỹva, churi, tavahúpe oikóva, oikundaháva.

vagancia. f. Tekorei, pyta’i, tavahu, kundaha.

vagar. intr. Tavahu, iko rei, kundaha.

vagido. m. Mitã rasẽ, chiã.

vagina. f. Tako.

vago, ga. adj. Tekorei, oikundaháva, itavahúva. U. t. c. s.

vagón. m. Mba’yrumýi heta oñembotyryrýva, vagõ.

vahído. m. Py’amano, tesaguyry, akãguyry, tesakuaguyry.

vaho. m. Pytu, tatatĩ, timbo.

vaina. f. Tyru, pire. v. de simiente. Tope. quitar la v. Joka, ryru’o. v. tierna. Topeky.

vais. v. Peho.

vaivén. m. Vava, jeju ha jeho.

vajilla. f. Tembiporu.

vale. m. Kuatia pirapire rekovia.

valedero, ra. adj. Porupy, ovaléva.

valentía. f. Py’aguasu, py’apy.

valentón, na. adj. Py’aguasureíva.

valer. m. Tepy. 2. intr. y tr. Vale, repy. 3. prnl. Jevale, jeko.

valeroso, sa. Ver: valiente.

valiente. adj. Py’aguasu, ha’eve, karia’y, guápo, guápa, vale.

valientemente. adv. Py’aguasuhápe.

valija. f. Karameguã’i, mburuháka, vuruháka, mba’yru.

valimiento. m. Pu’aka.

valioso, sa. adj. Hepy.

valla. f. Kora, tápia.

valle. m. Ñu, yvy pe, yvyty pa’ũ, yvyty rokái.

valor. m. Py’aguasu. 2. Tepy. de poco v. Chu’i.

valorar. tr. Momba’eguasu, mbohepy.

válvula. f. Mbotyha, jokoha, okẽ.

vamos. v. Jaha, roho. v. todos. Jahapa.

¡vamos! exclam. Néi, néike, nápy, néina, néipy.

vampiro. m. Tuguy pyteha, mbopi guasu, andýra.

van. v. Peho, oho.

vanagloria. f. Jejerovia rei, jerovu.

vanagloriarse. prnl. Ñembotuicha, jerovu, aguara.

vanguardia. f. Tenondegua.

vanguardista. adj. Henondegua. 2. com. Tenondegua.

vanidad. f. Jererovu, jejerovia rei, teko nandi.

vanidoso, sa. adj. Jerovu, jechukase, jejapo, aguara.

vano, na. adj. Nandi, rei. en vano. Rei. palabras vanas. Ñe’ẽrei.

vapor. m. Timbo, tĩ. v. de agua. Y timbo, tatatina.

vaporizador. m. Motimboha, typyiha.

vaporizar. tr. Motimbo, hypýi.

vaporoso, sa. adj. Haviru.

vapulear. tr. Nupã, kaguai, mbuepoti, patuka.

vapuleo. m. Ñenupã, mbuepoti, kaguai.

vaquería. f. Vaka atýra.

vaquero. m. Vaka rerekua, arriéro.

vaqueta. f. Vaka pire.

vaquillona. f. Vaka pyahu.

vara. f. Ha’ãha, yvyra po’i puku.

varadero. m. Ygarupa, y rembe’y.

varado, da. adj. Pa’ã, ñetinga.

vararse. prnl. Pyta, pa’ã, ñetinga.

variable. adj. Hendave’ỹ, ñemoambuéva, jerováva, pyta’ỹva, ova meméva.

variación. f. Ñemoambue.

variado, da. adj. Napeteĩchai.

variar. intr. Va, koe, joavy, ñemoambue. 2. tr. Moambue, mbojoavy, moingoe.

varicela. f. Mbiru’a tavy.

variedad. f. Hetaichagua.

vario, ria. adj. Koe, juavy, opaichagua, hetaichagua. varios. Hetami, joa.

varón. m. Kuimba’e, karai.

varonil. adj. Kuimba’e rehegua.

varonilmente. adv. Kuimba’ehápe.

vas. v. Reho.

vasallo. m. Tembiguái.

vaselina. f. Ñandy pohã.

vasija. f. Tyru, mba’eryru. v. de barro cocido. Kambuchi, ña’ẽ.

vaso. m. Y’uha, ygua, kagua. v. de noche. Tyryru.

vástago. m. Ta’ýra, toky.

vastedad. f. Tuichakue.

vasto, ta. adj. Tuicha, guasu, pyrusu, jepyso.

vate. m. Etiguara, ñe’ẽpoty apoha, ñe’ẽyvoty apohára.

vaticinar. tr. Ha’uvõ.

vaticinio. m. Ta’uvõ.

ve. f. Tai v réra. 2. v. Ohecha, rehecha. 3. Tereho.

vecindad. f. Óga jere.

vecindario. m. Amandaje, tavaygua atýra.

vecino, na. adj. Ykeregua, ogaykegua, ogapypegua,ogaykepegua.

veda. f. Mbotove, jeheja’ỹ.

vedado, da. adj. Mbotovepyre.

vedar. tr. Mbotove, joko, heja’ỹ.

veedor. m. Oma’ẽva ambue kuéra mba’apo.

vegetación. f. Ka’a, ka’avo, ka’aguy.

vegetal. m. Ñana, ka’a, ka’avo, máta.

vegetar. intr. Iko rei, ikove rei.

vegetariano, na. adj. Ndo’úiva so’o. U. t. c. s.

vehemencia. f. Akãraku, ñe’ẽ asy.

vehemente. adj. Oñe’ẽ asýva.

vehículo. m. Mba’yruguata, mba’yrumýi oraháva mba’e ha tekove.

veinte. adj. Mokõipa.

vejar. tr. Jahéi, mbosarái, mbopy’arasy.

vejez. f. Tujakue, tuja reko, guaiguĩ reko.

vejiga. f. Ryru, tyryru ñande ryépe oĩva.

vela. f. Tataindy. v. de cera. Araity. encender la v. Myataindy.

velada. f. Aty pyhare.

velado, da. adj. Jaho’ipyre, ñuvãmbyre, ndojekuaáiva.

velar. intr. Iko páype, hasa ke’ỹme. 2. tr. Mo’ã, ñangareko. 3. Moirũ pyhare omanóvape.

veleidoso, sa. adj. Heko pyta’ỹva.

veleta. adj. Hemiandu ova reíva. U. t. c. s. 2. f. Yvytu rechaukaha.

vello. m. Taviju, tagueky.

vellón. m. Ovecha pire hague reheve.

velludo, da. adj. Haviju, haguepa.

velo. m. Ñuvãha. v. del paladar. Apekũ.

velocidad. f. Pya’ekue, akuãnque, pyryrỹi, voiha.

veloz. adj. Akuã, pya’e.

ven. v. Eju, pehecha, ohecha.

vena. f. Tajygue.

venado. m. Guasu.

venal. adj. Ikatúva oñembyai virúre.

vencedor, ra. adj. Pu’akáva, pu’akavéva mbohováipe. U. t. c. s.

vencer. intr. Pu’aka, sẽ. 2. tr. Pyrũ, mboyke, motimbo.

vencido, da. adj. Ñemboyke, ñemotimbo.

venda. f. Jokuaha.

vendaje. m. Jeliaha.

vendar. tr. Jokua, ñapytĩ. v. los ojos. Hesapytĩ.

vendaval. m. Yvytu hatã.

vendedor, ra. m. y f. Ñemuha, ñemuhára. vendedor ambulante. Makatéro.

vender. tr. Ñemu, me’ẽ, vende, me’ẽ hepyrãre.

veneno. m. Popĩa, pohãmano, jukaha, porojukaha, pohãjuka.

venenoso, sa. adj. Porombyaíva, porojukáva.

venerable. adj. Marangatu.

venerado, da. adj. Hayhupy, ñemomba’eguasúva.

venérea, enfermedad v. Kuña mba’asy.

venero. m. Ykua, yvu.

venga. v. Eju. que v. Tou.

vengan. v. Peju. que v. Tou.

venganza. f. Jehepy. v. disimulada. Kyse yvyra.

vengar. tr. y prnl. Jepy, jehepy.

vengo. v. Aju.

vení. v. Eju.

venida. f. Ju, jeju.

venidero, ra. adj. Oútava.

venimos. v. Roju, jaju.

venir. intr. Ju, u. hacer v. Mbou. v. juntos. Jogueru. v. varios. Hua’i.

venís. Peju, reju.

venta. f. Ñemu, mba’eñemu, ñevende.

ventaja. f. Changui.

ventajoso, sa. adj. Changui me’ẽha.

ventana. f. Ovetã, rovetã. v. de la nariz. Apyngua kua.

ventanilla. f. Ovetã’i.

ventarrón. m. Yvytu hatã, yvytu vai.

ventear. tr. Mboyvytu.

ventilación. f. Yvytu, ñemboyvytu, pytuho.

ventilado, da. adj. Hi’arapytu, ñemboyvytúva.

ventilador. m. Pejuha, mboyvytujere.

ventilar. tr. Peju, mboyvytu. 2. prnl. Jepeju, ñemboyvytu.

ventosa. f. Pyteha.

ventosear. intr. Pyno.

ventosidad. f. Pyno.

ventral. adj. Tye rehegua. en decúbito v. Ovapývo.

ventrílocuo, cua. m. y f. Tyeñe’ẽva.

ventrudo, da. adj. Hyeguasu, hyepo.

ventura. f. Py’arory, tekoporã, vy’a, po’a.

venturoso, sa. adj. Ipy’arorýva, ovy’áva, ipo’áva.

venus. f. Mbyja ko’ẽ.

ver. intr. y tr. Hecha. v. a medias, v. por casualidad. Resaho. hacerse v. Jechauka. 2. prnl. Jecha, juecha. digno de v. Tembiecharã.

vera. f. Yke, ypy, rembe’y.

veracidad. f. Tekoañete.

veranear. intr. Hasã arahaku.

verano. m. Arahaku.

veras, de v. Añete, añeĩ, añetehápe. ¿de v.? Aje, ajépa.

veraz. adj. Japu’ỹva, añeteguánte he’íva.

verbal. adj. Ñe’ẽ rupigua.

verbalmente. adv. Ñe’ẽ rupi, ñe’ẽme.

verbo. m. Ñe’ẽ. 2. gram., m. Ñe’ẽtéva.

verborrea. f. Ñe’ẽrei, ñe’ẽngatu, ñe’ẽ syry.

verboso, sa. adj. Ñe’ẽngatu.

verdad. f. Añete, añetegua. de v. Añetehápe, ete, ite. en v. Añetehápe, hendývare. ¿verdad? Ajépa, aje, mañei, añetépa.

verdaderamente. adv. Añetehápe.

verdadero, ra. adj. Ete, ite, añetegua, ha’ete.

verde. adj. Hovy, ovy, sa’yky. v. amarillento. Hovyju. v. claro. Hovy kangy. v. oscuro. Hovyũ. 2. Aky, peky, kyrỹi. fruta verde. Yva aky. 3. m. Tovy.

verdolaga. f. Ka’arurupe.

verdor. m. Tovy.

verdoso, sa. adj. Hovyngy.

verdugo. m. Mburuvicha tembiguái ojukáva apovaiharépe.

verdugón. m. Apeno, peno, ñenupã pore.

verdura. f. Mba’e rovy, ka’avo, ka’a, temitỹngue.

vereda. f. Guataha, tape, tape po’i.

veredicto. m. Añetete rechaukaha.

verga. f. Tembo.

vergel. m. Yvotyty.

vergonzoso, sa. adj. Otĩva, oporomotĩva.

vergüenza. f. Ñetĩ, ñemotĩ.

vericueto. m. Tape vai.

verídico, ca. adj. Añetegua.

verificar. tr. Ma’ẽ porã, hecha añetépa.

verme. m. Yso, taso, sevo’i. v. intestinal. Tye raso.

vermiforme. adj. Ysóicha.

vermífugo. m. Sevo’i jukaha.

vernáculo, la. adj. Tetãyguáva.

verosímil. adj. Añeteguáicha.

verruga. f. Kytã, akytã.

versado, da. adj. Oikuaáva, arandu, pohe, katupyry.

versátil. adj. Py’ahetáva.

versículo. m. Ñe’ẽ’i.

versificar. intr. Ñe’ẽpapa, japo yvotyñe’ẽ, pyaha ñe’ẽpoty.

verso. m. Ñe’ẽpoty, ñe’ẽyvoty, ñe’ẽpapaha.

vértebra. f. Atukupe kangue peteĩ.

vertebral, columna v. Atukupe kangue rysýi.

vertedero. m. Ñohẽha, hekuavõha.

verter. tr. Ñohẽ, hekuavõ, hykuavõ. 2. prnl. Ñehẽ.

vertical. adj. Oñembo’ýva.

vértice. m. Tape juasa, takamby mbyte.

vertiente. f. Ysyry jehekuavo, oñehẽha, akã.

vertiginoso, sa. adj. Pya’ete rasa.

vértigo. m. Guyry, tesakuaguyry.

vesícula biliar. Hiel ryru.

vespertino, na. adj. Ka’arugua.

vestíbulo. m. Óga jeikeha.

vestido, da. adj. Ijaóva, oñemondéva. bien v. Pakéte. 2. m. Ao, sái. v. fino. Ao po’i. levantar el v. Pepi.

vestidura. f. Ao.

vestigio. m. Pore, mbore, vore.

vestimenta. f. Ñemonde, ao.

vestir. tr. Monde, mboao, mbyao. 2. prnl. Ñemonde.

vestuario. m. Ao aty.

vete. v. Tereho.

veterano, na. adj. Tuja, guaiguĩ. U. t. c. s.

veterinario, ria. m. y f. Mymba pohanohára.

veto. m. Ñembotove.

vetusto, ta. adj. Tujakue, ymaguare.

vez. f. Ha, jevy. a su v. Háma. a veces. Sapy’apy’a, py’ỹi. algunas v. Jepi. de una v. Mandi. de v. en cuando. Hikóni. en v. de. Rangue, rekovia. muchas veces. Jey jey. pocas veces. Sapy’apy’a. repetidas veces. Jevyevy. tal v. Ikatúne, nipo, pipo, nune, mba’e, ne.

vía. f. Tape, guataha. v. crucis. Kurusu rape. v. láctea. Mborevi rape.

viable. adj. Ojejapokatúva.

viaducto. m. Yvyvovo, tape yvate.

viajar. intr. Guata, ho mombyry.

viaje. m. Guata, jeguata, jeho mombyry.

viajero, ra. adj. Oguatáva, guatahára, ojupíva mba’yrumyihápe. U. t. c. s.

vianda. f. Hi’upy, tembi’u.

viandante. adj. Oguatáva. U. t. c. s.

víbora. f. Mbói. v. constrictora. Kuriju, mboijagua. v. de cascabel. Mboichini. v. de coral. Mboichumbe. v. de la cruz. Kyryryo. v. venenosa. Jarara.

vibración. f. Ryrýi, sysýi, tytýi, vava, pu.

vibrar. intr. Ryrýi, sysýi, tytýi, pu, vava, perere.

vice. pref. Tekovia.

viceversa. adv. Ojuehe, ojojupe.

vichear. intr. Maña ñemi, mangea.

viciado, da. adj. Marã, ñembyaipyre.

viciar. tr. Mbyai, momarã, haru, mongy’a, mbohekovai.

vicio. m. Tekovai, jepokuaa vai.

vicioso, sa. adj. Hekovai, jepokuaa vai.

vicisitud. f. Tembiasakue, jehu mba’e porã ha ivaíva.

víctima. f. Ohasa asýva. U. t. c. s.

victimario, ria. adj. Ombohasa vaíva tapichápe. U. t. c. s.

victoria. f. Pu’aka, akãrapu’ã, jehupyty tembipota.

victorioso, sa. adj. Pu’akáva, oñakãrapu’ãva, ohupytýva tembipota.

vida. f. Tekove, teko, tembiasa, tembiasakue. dar v. Moingove. ganarse la v. Jeporeka.

vidente. adj. Ohecháva, techapahára, ohechapukúva. no v. Hesatũ, ndohecháiva.

vidrio. m. Itavera, ñengecha.

vidrioso, sa. adj. Ñemyronde, hekoita.

vieja. adj. Guaiguĩ, guaimi, lechãi.

viejo, ja. adj. Tuja, kue, kuepa, ngue, ymaguare. 2. m. Lekaja, lepiju.

viene. v. Ou, reju. no v. Ndoúi, nderejúi.

vienen. v. Ou, peju.

vienes. v. Reju. no v. Nderejúi.

viento. m. Yvytu. v. norte. Yvytu yvate. v. remolinado. Yvytu jepyvu. andar v. en popa. Yvytu. rugir el v. Pyambu yvytu, yvytu jepyvu.

vientre. m. Tye, py’a. bajo v. Tye guy. dolor de v. Tye rasy, py’a rasy. interior del v. Tyepy.

viernes. m. Arapoteĩ.

viga. f. Yvyrapanda, yvyra poguasu.

vigente. adj. Ko’ãgagua, ãgagua.

vigésimo, ma. adj. Mokõipaha.

vigía. m. Oma’ẽ mombyrýva, ñangarekoha.

vigilante. adj. Oñangarekóva, omañáva. 2. m. Tahachi, ñangarekohára.

vigilar. intr. y tr. Maña, ma’ẽ, ñangareko, ropáy.

vigilia. f. Páy, ke’ỹ, ko’ẽmba ke’ỹme.

vigor. m. Mbarete, pu’aka.

vigorizar. tr. Mombarete.

vigoroso, sa. adj. Mbarete.

vil. adj. Ñaña, vai, ayvi, kachiãi.

vilipendiado, da. adj. Jaheipyre.

vilipendiar. tr. Jahéi, royrõ, moherakuã vai.

villa. f. Táva. v. miseria. Añaretã’i.

villancico. m. Níño ára purahéi.

villano, na. adj. Ñaña, kachiãi, tie’ỹ. U. t. c. s.

vinagre. m. Kaguy hái.

vincha. f. Áva jokoha.

vinchuca. f. Chichã guasu.

vincular. tr. Ñapytĩ, mbojoaju, apytĩ.

vínculo. m. Apytĩ, joaju.

vindicar. tr. Rekojevy.

vino. m. Kaguy.

viña. f. Parralty.

violación. f. Ñerairõ.

violar. tr. Rairõ, jasuru, ñopũ, momarã, mombu.

violencia. f. Rairõ, ñerairõ. entrar con v. Jasururu.

violentamente. adv. Rairõhápe, mbaretépe.

violentar. tr. Rairõ, jasuru.

violento, ta. adj. Pochy, ñarõ.

violeta. adj. Pytarovy, pytãũ.

violín. m. Mbaraka’i hasẽngy, ravel.

viraje. m. Jere, ñembojere.

virar. intr. Jere, pia. 2. tr. Mbojere, mombia.

virgen. adj. Pyahu, marã’ỹ, potĩ. 2. f. Kuñataĩ pyahu. V. María. Tupãsy.

virginal. adj. Marã’ỹ.

virginidad. f. Teko marã’ỹ, t. potĩ.

viril. adj. Kuimba’e rehegua. miembro v. Tembo.

virilidad. f. Kuimba’e reko.

virtual. adj. Je’e’ỹre ojekuaáva.

virtud. f. Teko marangatu, t. porã.

virtuoso, sa. adj. Marangatu, heko porãva.

viruela. f. Mbiru’a, piru’a. v. boba. Mbiru’a tavy.

virulento, ta. adj. Ñarõ, pochy.

viruta. f. Yvyra ku’ikue.

visaje. m. Tova.

viscera. f. Tye, tyekue, ñe’ã, py’a.

viscoso, sa. adj. Aysy, apovõ, japajua.

visibilidad. f. Tesakã, jecha porã.

visible. adj. Hechapyre, hesakã, ikatúva jahecha.

visiblemente. adv. Tesakãme, jahechaguahápe.

visión. f. Techa, techakuaa. falta de v. Techa’ỹ. 2. Póra.

visita. f. Andu, temiandu. 2. Oguahẽva ógape, ñembohupa.

visitante. m. y f. Temiandu, ñembohupa. v. molesto. Tevija.

visitar. tr. Ñandu, poandu.

vislumbrar. tr. Hechavy, hecha vai vai.

víspera. f. Ára mboyve, ára kuehe, arete mboyve.

vista. f. Techa, tesa, tesapyso. a la v. Tovaképe, tesa renondépe. buena v. Tesapyso, sapyso. Corto de v. Techambyky. extender la v. Jesapyso. fuera de v. Tesa’ãme. levantar la v. Jesaupi.

vistazo. m. Ñema’ẽ pya’e.

visto, ta. adj. Hechapyre.

vistoso, sa. adj. Porã.

visual. adj. Techa rehegua. agudeza v. Tesapyso.

vital. adj. Tekove rehegua, mba’e guasu eterei.

vitalicio, cia. adj. Jaikove ajáva.

vitalidad. f. Tesãi, mbarete.

vitamina. f. Pohã ñaikotevẽpáva ha oĩva tembi’úpe.

vitiligo. m. Pititi, pini, pire para.

vitorear. tr. Rosapukái, guerosapukái, rohory.

vituallas. f. pl. Hi’upy, tembi’urã.

vituperar. tr. Ja’o, royrõ, ravira.

vituperio. m. Ja’o, royrõ.

viuda. adj. Menave’ỹ. U. t. c. s.

viudez. f. Teko mendave’ỹ.

viudo. adj. Hembirekove’ỹva. U. t. c. s.

vivacidad. f. Tetia’e, kyre’ỹ.

vivaracho, cha. adj. Hetia’e, rari, saite, kyre’ỹ, saraki.

vivencia. f. Tembiasakue.

víveres. m. Tembi’urã, hi’upy, je’upy.

viveza. f. Kyre’ỹ, katupyry.

vividor, ra. adj. Tapicha pýri oikóva.

vivienda. f. Óga, tapỹi, tenda, tekoha.

vivificar. tr. Moingove, mbohetia’e.

vivir. intr. Iko, ikove.

vivo, va. adj. Oikóva, oikovéva. 2. Katupyry, ha’eve, 3. Ombotavýva.

vizcacha. f. Anguja yvyguy.

vocablo. m. Ñe’ẽ, ñe’ẽngue.

vocabulario. m. Ñe’ẽndy, ñe’ẽryru, ñe’ẽapytĩ.

vocación. f. _Katupyry, tenói.

vocal. adj. Ñe’ẽgua. 2. gram., f. Pu’ae. v. débil. Pu’ae kangy. v. fuerte. Pu’ae atã. v. nasal. Pu’ae

tĩgua. v. oral. Pu’ae jurugua.

vocear. intr. Sapukái, henói hatã.

vocerío. m. Sapukaijoa.

vociferar. intr. Sapukái, ñe’ẽ pochy.

vocinglero, ra. adj. Iñe’ẽ hatavã.

volada. f. Po’a.

volar. intr. Veve, pepe, tutu.

volátil. adj. Ovevéva, opyta’ỹva.

volatilizar. tr. Motimbo, mbogue, kañy, mboveve.

volcán. m. Tatasẽ, yvyrata.

volcar. intr. y prnl. Japaro, apajeréi, japajeréi. 2. tr. Ñehẽ, hekuavo, mbojaparo.

voleo, sembrar al v. Mosarambi yvytúre.

voltear. tr. Mbovapy, mbovayva, mbojere, mboyke’a, mboapajeréi, ity, volea, akãtĩparo. 2. prnl. Jevolea, ñeakãtĩparo.

voltereta. f. Ñetĩngaparo, ñeakãtĩngaparo.

voluble. adj. Py’ahetáva.

volumen. m. Tuichakue.

voluminoso, sa. adj. Tuicha.

voluntad. f. Tembipota.

voluntariamente. adv. Potahápe, japoségui.

voluntario, ria. adj. Omba’aposégui omba’apóva reihápe. U. t. c. s.

volver. intr. Jere, jevy, ju jey, ho jey. 2. Mbo, mo, mbu, mu, mby, my. v. boca abajo. Mbovapy. v. boca arriba. Mbovayva. v. en sí. Páy jey, ñeñandu jey. v. los ojos arriba. Jesaupi. v. los ojos abajo. Jesayvy. hacer v. Rojere. 3. prnl. Ñembojere, ju jey. 4. Ñembo, ñemo, ñembu, ñemu, ñemby, ñemy.

vomitar. intr. y tr. Gue’ẽ, mbou, mbojevy, gomita, lansa. ganas de v. Py’avai, py’ajere.

vómito. m. Gue’ẽ, mbojevy.

vorágine. f. Jere, mba’e jere, jepyvu.

voraz. adj. Karu, karu eterei, hyguatã’ỹva.

vórtice. m. Jere, mba’e jere, y jere, jepyvu.

vos. pron. pers. Nde. v. sólo. Neaño. a v. Ndéve, nde, ne, ro. con v. Ne ndive. de v. Ndehegui. de v. mismo. Ndejehe. por v. Nde rehe. por v. mismo. Ndejeupe. sin v. Nde rehe’ỹ.

vosotros. pron. pers. Peẽ, pende, pene, po. v. solos. Peneaño. a, para v. Peẽme. con v. Pene ndive. de v. Pendehegui.

voto. m. Jeporavo mburuvicharã.

voy. v. Aha.

voz. f. Ñe’ẽ, ahy’o. v. áspera. Ñe’ẽ kekẽ. v. baja. Ñe’ẽ mbegue, ñe’ẽ piguy. voces de animales. Tasẽ. v. fina. Ñe’ẽ po’i. v. gruesa. Ñe’ẽngusu, ñe’ẽ rusu. v. nasal. Tĩñe’ẽ, forĩfo. v. ronca. Ñe’ẽ pyáu. a dos voces. Ñe’ẽ joyvýpe. a voces. Sapukaihápe. correr la voz. Herakuã.

vozarrón. m. Ñe’ẽ hatã rusu.

vuelco. m. Jere, japaro, apajeréi, ñakãtĩparo. dar v. el corazón. Py’atytýi.

vuelo. m. Veve.

vuelta. f. Jere, jevy, apajeréi, japaro. dar v. Mbojere. dar vueltas. Jere, koni, apajeréi. darse v. Jere, japaro, japajeréi.

vuelto. m. Jerepy, pirapire rembyre, pirapire hembýva.

vuestro, tra. adj. pos. Pénde, péne. 2. pron. pos. Penemba’e.

vulgar. adj. Jekuaa iterei, kachiãi, asãi.

vulgarizar. tr. Myasãi, muasãi, mbojekuaa, kuaauka, moherakuã.

vulgarmente. adv. Ojepuruháicha. 2. Vaihápe.

vulgo. m. Tapicha heta, yvypóra heta, te’ýi.

vulnerable. adj. Ikatúva jejapi.

vulva. f. Tapypi, tako, tatu.

(*) El significado de las palabras fue extraido de Natalia Krivoshein de Canese y Feliciano Acosta Alcaraz. “Ñe’ryru (Avañe' - Karaiñe’ // Karaiñe’ - Avañe') - Diccionario (Guaraní - Español // Español - Guaraní)” (2003), integrantes del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Ed. por Ediciones y Arte S. R. L., segunda edición, Colección Ñemit, Asunción.

Additional information